Warning: fopen(/home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4918

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4921

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4924
Privacy - Kynologenclub Flevoland

Privacy

Privacyverklaring Kynologen Club Flevoland

Laatste update: 8 september 2018,
Privacy verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring wordt beschreven op welke wijze KC Flevoland omgaat met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
KC Flevoland zal de AVG-regels naleven en toezien op naleving van de regels door medewerkers en alle derden die persoonsgegevens verwerken. KC Flevoland zal zich houden aan deze privacyverklaring opgenomen principes en regels. Voorts zal KC Flevoland deze privacyverklaring kenbaar maken via de website en in het vrijwilligers contract.

De verwerking van persoonsgegevens
KC Flevoland verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of doordat u deze zelf aan KC Flevoland verstrekt via telefoon, mail of formulier (aanmelden via website).
In het kader van administratie en marketingdoeleinden via de nieuwsbrief is KC Flevoland genoodzaakt door middel van deze formulieren (een aantal) algemene persoonsgegevens van haar leden te verzamelen, zoals:
· voor- en achternaam; · geslacht; · geboortedatum; · adres en woonplaats; · telefoonnummer; · e-mailadres; · gegevens van de hond; · vanaf 2019: bankrekening, alleen zichtbaar voor penningmeester.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KC Flevoland verwerkt
De KC Flevoland website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. KC Flevoland kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Ouders worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat KC Flevoland zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de secretaris van KC Flevoland via secretaris@kcflevoland.nl. De betreffende persoonlijke gegevens worden dan door KC Flevoland verwijderd.

Grondslag
Door het invullen van een formulier zoals genoemd bij het verwerken van persoonsgegevens, komt er een overeenkomst tot stand. Op basis hiervan is KC Flevoland gerechtigd de verzamelde en verkregen persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt dus voor zowel de algemene als de bijzondere persoonsgegevens, mits de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de doeleinden zoals eerder in deze privacyverklaring zijn beschreven. Dit betekent dat KC Flevoland de persoonsgegevens in de eerste plaats verkrijgt, verzamelt en verwerkt in verband met het voeren van een efficiënte en effectieve administratie, het kunnen aanbieden van informatie en het organiseren van (sociale) activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: · Het aanbieden van cursussen, workshops en evenementen; · Verzenden van het KC Flevoland clubblad of nieuwsbrief; · U te kunnen bellen indien dit nodig is om de KC Flevoland dienstverlening uit te kunnen voeren; · U via E-mail te informeren over wijzigingen van KC Flevoland diensten en producten; · Beveiligd delen met persoonsgegevens verwerkers van de website van de KCF, Facebook (besloten) groep, de Raad van Beheer en met de leden/cursusadministratie.

Foto’s en video’s
Voor de communicatie op onze website en sociale media wil KC Flevoland gebruik maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen en andere relevante activiteiten zoals de wandelingen en workshops. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de betrokken fotograaf en de secretaris van onze vereniging: secretaris@kcflevoland.nl. De foto’s en video’s zullen dan niet geplaatst worden of indien al geplaatst verwijderd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
KC Flevoland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KC Flevoland) tussen zit.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden door KC Flevoland niet langer bewaard dan voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld/verkregen en worden gebruikt. De persoonsgegevens die in het kader van de financiële administratie zijn verzameld en verkregen, worden door KC Flevoland in ieder geval zeven (7) jaren bewaard. KC Flevoland mag persoonsgegevens ook langer bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien KC Flevoland de nodige voorzieningen heeft getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor die doeleinden worden gebruikt.

Beveiliging van persoonsgegevens
KC Flevoland doet er alles aan om de persoonsgegevens van betrokkenen op een zorgvuldige wijze te beschermen en te beveiligen. KC Flevoland legt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking. Teneinde de beveiliging van persoonsgegevens in de systemen van KC Flevoland te waarborgen, heeft KC Flevoland de volgende maatregelen geformuleerd: Het bewaren van de cursus en financiële administratie in een met inlognaam en wachtwoord beveiligde computer. Indien met persoonsgegevens wordt gewerkt, worden deze te allen tijde afgeschermd voor derden.

Verantwoordelijkheid en bevoegdheden
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van zowel de papieren als digitale administratie en draagt er voor zorg dat de verzameling/verkrijging, de (verdere) verwerking, het beheer en de bewaring van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de AVG, deze privacyverklaring en de overige documenten omtrent gegevensbescherming.
Vanwege de taken die voortvloeien uit hun functie bij KC Flevoland zijn de volgende personen bevoegd tot het inzien van en belast met de verwerking van persoonsgegevens: Het bestuur, de ledenadministratie, de penningsmeester en de instructeurs van KC Flevoland (alleen betreffende hun eigen groep) ten aanzien van alle binnen de club te verwerken persoonsgegevens; Medewerkers die inzage hebben in persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur ziet er – voor zover dat mogelijk is – op toe, dat deze geheimhoudingsplicht door de medewerkers wordt nageleefd.

Extern
KC Flevoland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de verwerkersovereenkomst met derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht en vice versa sluit KC Flevoland, indien nodig, een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde, op KC Flevoland niveau, van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden zijn de Raad van Beheer en de website beheerder van de KC Flevoland. Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KC Flevoland en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@kcflevoland.nl.

KC Flevoland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
KC Flevoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de administratie via secretaris@kcflevoland.nl

Contactgegevens
U kunt KC Flevoland bereiken via: de website: http://www.kcflevoland.nl en op locatie: Hondensportpark, Hondsdraf 33, Lelystad
Postadres: Postbus 2071, 8203 AB Lelystad
Telefoon kantine: 0320 228221 (alleen bereikbaar tijdens trainingen)

 

 

 

 

Copyright © 2018 Kynologenclub Flevoland. Alle rechten voorbehouden.